بخش چهارم: هیات بازرسی

  1. افرادی که یکی از شرایط تحصیلات حقوقی، سابقه عضویت در ارکان حزب، سابقه مفید کار بازرسی را داشته باشند، میتوانند نامزد مسئولیت بازرسی شوند.
  2. در مدت زمان تصدی مسئولیت بازرسی، فرد نمیتواند در هیچکدام از ارکان حزب شامل شورای مرکزی، هیات اجرائی و دبیری شعب مسئولیت داشته باشد.
  3. بازرسین میتوانند بدون حق رای در جلسات شورای مرکزی و هیات اجرائی حضور داشته باشند. این دو رکن موظف هستند صورتجلسات خود را در اختیار هیات بازرسی قرار دهند.
  4. دبیرکل موظف است گزارش سالانه عملکرد مالی و غیرمالی حزب را (تا سه ماه بعد از پایان سال) جهت بررسی در اختیار هیات بازرسی قرار دهد.
  5. در صورتیکه تصمیمی بر خلاف اساسنامه و مرامنامه حزب توسط هر کدام از ارکان گرفته شود، هیات بازرسی لازم است به رکن مربوطه تذکر دهد و شورای مرکزی را در جریان قرار دهد.
  6. هیات بازرسی موظف است گزارش ها و شکایات مرتبط با تخلفات اعضا را منطبق با آئین نامه انضباطی حزب بررسی نماید و به شورای مرکزی گزارش دهد تا برای داوری و صدور حکم در اختیار هیات انضباطی قرار گیرد.
  7. هیات بازرسی موظف است گزارش خود مشتمل بر نظارت و بررسی روند کار حزب را به مجمع عمومی ارائه دهد.

(آئین نامه انضباطی)