test

احمد حکیمی پور 

عضو اصلی شورای مرکزی 

رئیس شورای مرکزی

 

test

افشین فرهانچی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

دبیرکل

 

test

زهره رحیمی 

مشاور ارشد شورای مرکزی 

 

 

test

رحیم حمزه 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

علی هادیان 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

شهاب الدین بی مقدار

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

شهرام آقایاری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

شمس اله افرازی زاده 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

فاطمه قدم

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

علیرضا مقدم 

مشاور ارشد شورای مرکزی 

 

 

test

محبوبه آذرگشسب

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

محمد مسیبی 

مشاور ارشد شورای مرکزی 

 

 

test

علی صابری

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

حسن اکبری بیرق

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

منیر مرتضوی

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

علی مجدم 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

غلامرضا مقدسی

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

سید جمال خضری

مشاور ارشد شورای مرکزی 

دبیر شورای مرکزی 

 

test

مسعود خادمی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

سخنگو

 

test

داریوش محمدی  

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

آرش کیانی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

احسان محمد حسینی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

احمد تنوری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

پیام فیض 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

محمد هادی جامعی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

احسان محمد زاده 

عضو علی البدل شورای مرکزی 

 

 

 

اعضای هیات بازرسی 

test

امیر علی قادری

عضو اصلی هیات بازرسی 

 

 

test

الهام اسکندری گودرزی 

عضو اصلی هیات بازرسی 

 

 

test

علیرضا مقدم برزوئی  

عضو اصلی هیات بازرسی 

 

 

test

اعظم صفری

عضو علی البدل هیات بازرسی