کمیته تشکیلات 

کمیته امور شعب و دفاتر 

ستاد انتخابات 

دبیرخانه

واحد کادر سازی

واحد برنامه ریزی