بخش دوم: مجمع عمومی

  1. در اسناد حزبی به مجمع عمومی که در آن انتخابات برای تعیین اعضا شورای مرکزی و هیات بازرسی صورت میگیرد، کنگره گفته میشود.
  2. در صورتیکه برگزاری کنگره بعلت شرایطی خارج از اراده حزب در پایان دوره مسئولیت سه ساله شورای مرکزی و هیات بازرسی مقدور نباشد، این دو رکن میتوانند مسئولیت خویش را تا عادی شدن شرایط ادامه دهند. اعلام شرایط اضطراری به رای دو سوم اعضا شورای مرکزی و هیات بازرسی نیاز دارد. این وضعیت باید به اطلاع کمیسیون ماده ده برسد.
  3. درصورتی که به تشخیص شورای مرکزی تعداد اعضای حزب زیاد باشد، نمایندگان منتخب اعضا در کنگره شرکت مینمایند. تعداد نمایندگان هر استان در کنگره براساس دو شاخص تعداد اعضای حزب در استان و تعداد نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی که در واقع نمایانگر نقش جمعیت آن استان نسبت به کل جمعیت کشور میباشد، تعیین میگردد. قبل از برگزاری هر کنگره، شورای مرکزی با پیشنهاد دبیرکل، تعداد نمایندگان هر استان را تعیین میکند. در صورت وقوع شرایط ویژه با نظر دبیرکل یا استدلال دبیر استان مبنی بر عدم امکان تعیین نمایندگان منتخب، نمایندگان منتخب استان با تصویب شورای مرکزی حزب تعیین و منصوب میگردند.
  4. سه ماه مانده به تاریخ برگزاری کنگره، دبیرکل موظف است یک نفر را بعنوان مسئول برگزاری  معرفی نماید تا مطابق با شیوه نامه برگزاری مجامع عمومی اقدام به برگزاری کنگره نماید.
  5. با توجه به اینکه باید در کنگره تعيين خط مشي كلي و تصويب راهبردها و برنامه هاي كلان حاما صورت گیرد، لازم است قبل از کنگره رییس شورای مرکزی حزب گروه یا گروه هائی را مامور تدوین این راهبردها و برنامه ها نماید.
  6. با توجه به تصریح اساسنامه مبنی بر برگزاری سالانه مجمع عمومی، لازم است که هر سال مجمع عمومی برگزار شود. در این مجمع عمومی گزارش عملکرد سالانه، تحلیل شرایط حزب و کشور و سایر مسائل مهم ارائه خواهد شد.

 (شیوه نامه برگزاری کنگره و مجامع عمومی)

(آئين نامه نحوه اداره کنگره و مجامع عمومي)

(شیوه نامه تدوین برنامه های کلان و عملیاتی حزب)