بخش اول: عضویت

  1. اگر فردی علاوه بر تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، منعی برای حضور در حزب ندارد.
  2. عضو موظف است حق عضویت تعیین شده سالانه توسط شورای مرکزی را بطور مستقیم در حساب اعلان شده از طرف حزب واریز نماید. این حق عضویت جدا از مبالغی است که فرد در دفتر حزبی یا شعب یا به عنوان عضو ارکان پرداخت مینماید.
  3. اگر درخواست اخراج فردی صورت بگیرد تا تشکیل جلسه مجمع عمومی (مطابق با ماده 7 بند 2 اساسنامه)، عضویت ایشان در حزب تعلیق میگردد و فرد اجازه ندارد در مسئولیتهای مختلف حزبی حضور داشته باشد.
  4. هر فردی که درخواست ورود به حزب دارد، لازم است که تحت نظر کمیته تشکیلات و در یک بازه زمانی دو تا دوازده ماه مورد آموزش قرار گیرد. در طی این دوره فرد به عنوان عضو آزمایشی تلقی میگردد. این بازه زمانی بر اساس سوابق قبلی و سطح اطلاعاتی فرد توسط کمیته تشکیلات مشخص میگردد.
  5. بعد از طی دوره آزمایشی و در صورت تائید کمیته تشکیلات فرد به عنوان عضو رسمی شناخته میشود. برای اعضا رسمی شماره و کارت عضویت صادر میشود و تمام حقوق و وظایف عضو مگر در صورت شرایط نقض عضویت - بر ایشان جاری میگردد.
  6. عضویت افراد در حزب دائمی نیست و لازم است که بطور سالانه یا بر اساس بازه ای که کمیته تشکیلات تعیین مینماید احراز عضویت صورت گیرد. این احراز عضویت با ضوابط کمیته تشکیلات و بر اساس میزان فعالیت عضو، حضور در حوزه های حزبی، پرداخت حق عضویت، مواضع فرد، نظر دفتر شهرستان مرتبط و رعایت قوانین و مقررات حزبی مشخص میگردد.
  7. تمام اعضا حزب لازم است در یکی از حوزه های حزبی حضور داشته باشند و بطور مداوم در جریان امورات و برنامه های حزبی قرار گیرند.

(شیوه نامه عضو گیری و احصا اعضا)