بخش ششم: دفاتر فرعی شهرستانی و شعب استانی

 1. در شهرستان های مرکز استان و فرمانداری های ویژه که حداقل 15 عضو رسمی دارند لازم است که مجمع عمومی آن شهرستان تشکیل شود. حداقل تعداد حاضرین در جلسه­ی مجمع عمومي نصف به علاوه­ی یک اعضای حزب در آن شهرستان است.
 2. مجمع عمومی با ریاست و نظارت نماینده­ای از حزب تشکیل می­گردد و در صورت لزوم نماینده فرمانداری به جلسه دعوت می­گردد. مجمع عمومی وظیفه دارد که هیات اجرایی حزب در شهرستان مذکور را انتخاب نماید. هیات اجرایی در شهرستان­ها بر اساس نظر کمیته امور شعب و تعداد اعضا حزب در شهرستان ترکیبی 3 تا 7 نفره است.
 3. هیات اجرایی در اولین جلسه دبیر و در صورت لزوم سایر مسئولين حزبی را تعیین می­کند. افراد انتخاب شده طبق دستورالعمل­های موجود وظایف خود را انجام خواهند ­داد. دبیر لازم است یک نفر را بعنوان قائم مقام خود معرفی نماید و برای وی از هیات اجرائی رای اعتماد بگیرد.
 4. دبیر شهرستان بعد از تایید انتخابات هیات اجرایی، توسط نماینده­ی حزب و شورای مرکزی و صدور حکم ايشان توسط دبیرکل، لازم است مجوزهای لازم برای فعالیت را از فرمانداری منطقه­ی خود کسب نماید یا آن را تجدید نماید.
 5. تا تشکیل مجمع عمومی در این شهرستانها، دبیرکل یک نفر را بصورت موقت بعنوان دبیر حزب در شهرستان مذکور معرفی مینماید.
 6. در سایر شهرستانهای کشور دبیرکل میتواند راسا یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر موظف است یک نفر را بعنوان قائم مقام خود معرفی نماید. اگر تعداد اعضا حزب در این شهرستانها بیش از 15 نفر باشد، میتوانند رسما از شورای مرکزی درخواست نمایند و مطابق بند 1 همین بخش، مجمع عمومی تشکیل دهند و هیات اجرائی خود را انتخاب نمایند.
 7. وظایف دبیر شهرستان (و قائم مقام)
 • ارائه مواضع حزب در شهرستان و انجام برنامه­ریزی برای پیشبرد امور حزب در شهرستان
 • برقراری ارتباط با ارگان­های دولتی، عمومی و غیر دولتی در سطح شهرستان
 • پیگیری مطالبات محلی خصوصا در حوزه مدیریت شهری و روستائی و مسائل زیست محیطی
 • مدیریت مسائل دفتر شهرستان در تعامل با ساختار مرکزی حزب
 • اجرا دستورالعمل ها و بخشنامه های ساختار مرکزی حزب در سطح شهرستان
 1. دبیر شهرستان مرکزی حزب با حفظ سمت، دبیر استان نیز تلقی میگردد. وی لازم است مجوزهای لازم برای فعالیت را از استانداری منطقه­ی خود کسب نماید یا آن را تجدید نماید.
 2. وظایف دبیر استان
 • برقراری ارتباط با ارگان­های دولتی، عمومی و غیر دولتی در سطح استانی
 • ارائه مواضع حزب در استان و انجام برنامه­ریزی برای پیشبرد امور حزب در استان
 • تلاش برای گسترش تشکیلات حزب در استان
 • تشکیل شورای سیاستگذاری استان از مجموع دبیران دفاتر شهرستانی