اساس­نامه

اساس­نامه (Constitution): اساس­نامه از دو واژه­ی اساس و نامه ترکیب یافته­است، که بخش اول آن، یعنی اساس را به معنی پی، پایه و بنیان و بخش دوم آن را همان نامه یا نوشته معنا کرده­اند. اساس­نامه قانونی است که برای اداره­ی یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده یا مجموعه­ی مواد و شرایطی است که برای تشکیل شرکت، حزب یا انجمن تدوین می­شود.

                                                                      

فصل اول: كليات

ماده­ی 1- «حزب اراده­ی ملت ایران» تشكلي است كه به استناد قانون نحوه­ی فعاليت احزاب و گروه­های سیاسی و آئين­نامه­ی آن تشكيل شده و در اين اساس­نامه به اختصار حاما ناميده مي­شود. عنوان اختصاری حزب "حاما" می­باشد.

ماده­ی 2- محدوده­ی جغرافيايي فعاليت سراسر کشور ایران مي­باشد.

ماده­ی 3- مركز اصلي حاما در شهر تهران در خیابان باقرخان شرقی، روبروی خیابان دکتر قریب، پلاک 17، طبقه­ی اول است و در صورت لزوم مي­تواند پس از رسیدگیِ کمیسیون ماده­ی 10 در استان­ها شعبه و در شهرستان­ها، با اطلاع فرمانداری، دفتر ايجاد نمايد.

تبصره­ی 1- نشاني دفتر مركزي، شعب و دفاتر و تغييرات بعدي آن­ها به اطلاع وزارت كشور خواهد­رسيد، در غير اين صورت استناد به آن معتبر نخواهد­بود.

تبصره­ی 2- دفتر مركزي، شعب استانی و دفاتر شهرستانیِ حاما نمي­تواند در اماكن دولتي و مسكوني استقرار يابد.

ماده­ی 4- حاما التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام مي­دارد.

فصل دوم: عضويت

ماده­ی 5- شرايط عضويت

1. التزام به قانون اساسي و ولایت مطلقه فقیه

2. تابعيت ايرانی

3. پذيرش مفاد مرام­نامه، اساس­نامه، منشور اخلاقی و نظام­نامه­ی داخلی

4. عدم سوء پیشینه­ی کیفری موثر

5. عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده­ی 5 قانون

6. سن حداقل 18 سال تمام

7. پرداخت حق عضویت

تبصره: با توجه به تبصره­ی ماده­ی 6 قانون احزاب، عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده­ی 6- انواع عضويت

1. عضو حزب: داوطلبِ واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساس­نامه­ی حزب، دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساس­نامه حزب می­باشد.

2. عضو موثر حزب: اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان، مسئول ان شعب استانی و دفاتر شهرستانی اعضای موثر حزب می­باشند.

ماده­ی 7- خاتمه­ی عضويت در موارد زير امكان­پذير است:

 1. استعفا بصورت كتبي
 2. اخراج بنا به درخواست اكثريت اعضاي شوراي مركزي يا حداقل یک بیستم اعضاي اصلي حاما و تصويب مجمع عمومي
 3. فوت
 4. احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده­ی 5 قانون
 5. حكم قطعي دادگاه صالحه مبني بر محروميت از حقوق اجتماعي
 6. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مندرج در ماده­ی 5 اساس­نامه

فصل سوم: تشكيلات و اركان

ماده­ی 8- اركان حاما عبارتند از:

1. هیات مؤسس

2. مجمع عمومي

3. شوراي مركزي

4. دبيركل

5. بازرسان

6. مسئولین شعب استانی

ماده­ی 9- هيأت مؤسس اشخاصی حقیقی می­باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می­نمایند و داراي اختيارات زير مي­باشند:

1. انجام كليه­ی مقدمات تأسيس

2. دعوت براي برگزاري مجمع عمومي مؤسس براي تأسيس تشكل حاما، حداكثر شش ماه پس از صدور مجوز تأسيس حزب

3. برگزاری مجمع عمومی مؤسس و تأسيس دفاتر رسمی مطابق ماده­ی 6 قانون و ارائه­ی اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره: هيأت مؤسس داراي رئيس، نايب رئيس و خزانه­دار خواهد­بود.

ماده­ی 10- مجمع عمومي بالاترين رکن حزب است که طبق مرام­نامه و اساس­نامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می­شود. حد نصاب رسمیت مجمع عمومی، در نوبت اول نصف بعلاوه­ی یکِ اعضای حزب می­باشد. نصاب تصمیم­گیری در مجمع، نصف بعلاوه­ی یکِ حاضرین می­باشد.

تبصره­ی 1- مجمع عمومي عادي، سالي يكبار و حداقل يك ماه قبل از پايان دوره­ی مسئول يت شوراي مركزي يا بازرسان برگزار­مي­شود. مجمع عموميِ فوق­العاده در موارد لزوم و با پيشنهاد دو سوم اعضاي شوراي مركزي يا یک سوم اعضاي حزب با دستورکار انحلال حزب، اصلاح مرام­نامه و اساس­نامه؛ عزل اعضای شورای مرکزی و ترمیم شورای مرکزی وفق مفاد اساس­نامه برگزار مي­شود.

تبصره­ی 2- در صورتي كه مجمع عمومي عادي در نوبت اول به حد نصاب نرسد مجمع عمومي نوبت دوم تا حداكثر يك ماه بعد تشكيل خواهد­شد. مجمع عمومي نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای حزب رسميت مي­يابد و اعتبار تصويب هر موضوعي در آن مانند مجمع عمومي نوبت اول خواهد­بود.

تبصره­ی 3- دعوت براي شركت در مجمع عمومي از طريق اعلان در روزنامه­ی كثيرالانتشار يا دعوت كتبي یا روش­های نوین ارتباطی صورت مي­گيرد. آگهيِ تشكيل مجمع عمومي نوبت اول حداقل بیست روز و نوبت دوم حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي در روزنامه­ی تعيين شده، درج خواهد­شد يا دعوت­نامه به آخرين نشاني اعلامي توسط اعضا ارسال خواهد­شد. دستور جلسه­ی مجمع عمومي بايستي به­طور كامل در آگهي يا دعوت­نامه درج شود.

تبصره­ی 4- حداقل دو هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي، مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماينده­اي جهت نظارت اعزام شود.

تبصره­ی 5- مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه­اي مركب از رئيس، نايب رئيس و منشي كه توسط اكثريت اعضاي حاضر در مجمع عمومي انتخاب مي­شوند، اداره مي­شود. هيأت رئيسه­ی مجمع عمومي، اداره­ی جلسه را مطابق مفاد اساس­نامه و دستور جلسه­ی مندرج در آگهي يا دعوت­نامه به­عهده داشته و موظف است صورتجلسه­ی برگزاري مجمع عمومي را مطابق فرم الگو تنظيم و همراه برگه­ی مشخصات فردي منتخبين، حداكثر يك هفته پس از برگزاري مجمع عمومي به وزارت كشور ارسال نمايد، تا توسط كميسيون مورد رسيدگي قرار­گيرد.

تبصره­ی 6- در صورتي كه دبيركل و شوراي مركزي در مهلت مقرر اقدام به برگزاري مجمع عمومي ننمايد، هيأت بازرسي اقدام به دعوت براي برگزاري آن خواهد­نمود. در صورت عدم اقدام هيأت بازرسي، دو سوم اعضاي حزب مي­توانند هياتي را براي برگزاري مجمع عمومي تعيين نمايند. اقدامات مذكور بايستي با هماهنگي قبلي کمیسیون صورت­گيرد.

ماده­ی 11- مجمع عمومي داراي وظايف زير مي­باشد:

 1. انتخاب اعضاي شوراي مركزي و بازرسان براي مدت سه سال
 2. تصويب انحلال حاما و انتخاب هيأت تصفيه با رعايت فصل ششم اساس­نامه
 3. تغيير در مرام­نامه و اساس­نامه­ی حاما با رأي دو سوم اعضاي مجمع عمومي
 4. تعيين خط مشي كلي و تصويب راهبردها و برنامه­هاي كلان حاما
 5. استماع و رسيدگي به گزارش شوراي مركزي و بازرسان و بررسي عملكرد حاما در دوره­ی گذشته
 6. استماع گزارش دبيركل از روند فعاليت
 7. تصويب قطعنامه­ی پاياني مجمع عمومي
 8. تصويب آئين­نامه­ی نحوه­ی اداره­ی مجمع عمومي با پيشنهاد شوراي مركزي
 9. تصويب ترازنامه و بودجه­ی حاما
 10. تعيين ميزان حق عضويت سالانه
 11. تعيين نشریه­ی كثيرالانتشار جهت درج آگهي و دعوت­نامه­های حاما

تبصره­ی 1- حاما موظف است تغییرات مرام­نامه، اساس­نامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه­ی برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال­نماید و هرگونه تغيير در مرام­نامه، اساس­نامه و ارکان حزب حاما در صورتي معتبر است كه به تأييد كميسيون ماده­ی 10 رسيده و در روزنامه رسمي درج شود.

تبصره­ی 2- عزل اعضاي شوراي مركزي بنا به پيشنهاد بازرسين يا درخواست یک سوم اعضاي حزب و با اطلاع قبلي کمیسیون در دستور كار مجمع عمومي قرار­مي­گيرد و بايد به تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي برسد. در صورت عزل، فوت یا استعفای اعضاي شوراي مركزي، اعضای علي­البدل به ترتيب آرا، جايگزين اعضای معزول مي­شوند و در صورت عدم تكميل تعداد اعضاي شوراي مركزي، مجمع عمومي براي مدت باقي مانده از دوره­ی قانوني، اقدام به انتخاب اعضاي جديد براي شوراي مركزي خواهد­نمود. اعضايي كه از سوي مجمع عمومي از عضويت در شوراي مركزي عزل شده­اند نمي­توانند داوطلب عضويت در شوراي مركزي جايگزين شوند.

تبصره­ی 3- حاما گزارش و مصوبات مجمع عمومي را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد­نمود.

ماده­ی 12- شوراي مركزي

شوراي مركزي متشكل از 21 نفر عضو اصلی و 11 نفر عضو علي­البدل مي­باشد كه توسط مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي­شوند. شوراي مركزي مسئول يت هدايت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد.

تبصره­ی 1- در صورت فوت، استعفا و يا عزل هر يك از اعضاي شوراي مركزي به ترتيب اعضاي علي البدل جايگزين خواهند­شد.

تبصره­ی 2- جلسات شوراي مركزي حداقل هر سه ماه يك­بار و با حضور نصف بعلاوه­ی یکِ اعضای اصلی برگزار­مي­شود و مصوبات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر معتبر خواهد­بود. عدم حضور هر يك از اعضا در سه جلسه­ی متوالي يا پنج جلسه­ی متناوب بدون عذر موجه (با تشخيص شوراي مركزي) در حكم استعفا از شوراي مركزي محسوب­شده و به ترتيب اعضاي علي­البدل جايگزين خواهند­شد. اعضاي علي­البدل مي­توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت نمايند.

تبصره­ی 3- انتخاب مجدد اعضاي شوراي مركزي براي دوره­هاي بعدي بلامانع بوده و شوراي مركزي موظف است حداقل يك ماه قبل از پايان دوره­ی تصدي، انتخابات شوراي مركزي جديد را با هماهنگي كميسيون برگزار و نتيجه را ظرف يك هفته به آن كميسيون اعلام­نمايد.

تبصره­ی 4- نحوه تأسيس و فعالیت شعب استاني و دفاتر شهرستاني به­وسيله­ی نظام نامه­ی داخلی حزب كه در چارچوب قوانين و مقررات به تصويب شوراي مركزي مي­رسد، تعيين خواهد­شد.

ماده­ی 13- اختيارات و وظايف شوراي مركزي

 1. انتخاب، قبولِ استعفا و عزل دبيركل
 2. تائید انتخاب اعضاي هيأت اجرايي توسط دبیرکل
 3. تدوين سياست­هاي كلان (در چارچوب مرام­نامه و اساس­نامه) و ارائه­ی آن به مجمع عمومي جهت تصويب
 4. پيشنهاد آئين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي حاما به مجمع عمومي براي تصويب
 5. نظارت بر عملكرد هيأت اجرايي
 6. موافقت با تأسيس شعب استانی و دفاتر شهرستانی
 7. پيگيري مصوبات مجمع عمومي
 8. پذيرش عضويت اعضاي جديد
 9. پيشنهاد ميزان حق عضويت سالانه به مجمع عمومي
 10. پيشنهاد اصلاح و تغيير در مرام­نامه يا اساس­نامه به مجمع عمومي
 11. تصويب تشكيلات و واحدهاي مورد نياز و تدوين شرح وظايف و اختيارات آنان
 12. پيشنهاد انحلال حاما
 13. ‌تصميم­گيري درخصوص پيشنهاد برگزاري هرگونه راه­پيمايي و تجمع

تبصره: برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد­بود.

ماده­ی 14- دبيركل؛ عالی­ترین مقام اجرايي حزب حاما است كه منتخب شورای مرکزی می­باشد و از بين اعضاي شوراي مركزي با رأي اكثريت نسبي آنان براي مدت یک سال انتخاب شده و رياست آن­را به­عهده دارد. وظايف و اختيارات دبيركل به شرح زير است:

 1. اعلام دستور جلسه­ی شوراي مركزي به اعضا
 2. پيگيري مصوبات شوراي مركزي و نظارت بر اجراي آن
 3. ارائه­ی گزارش ساليانه­ی عملكرد حاما به مجمع عمومي
 4. پیشنهاد انتخاب، قبول استعفا و عزل اعضاي هيأت اجرايي به شوراي مركزي و صدور احكام مربوطه
 5. دعوت به برگزاري مجمع عمومي در موعد مقرر و اجراي مصوبات آن
 6. حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول حاما
 7. افتتاح و رسيدگي به حساب­هاي حاما و پرداخت ديون و وصول مطالبات
 8. اقامه­ی دعوي از طرف حاما و يا دفاع نسبت به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه حزب در كليه­ی مراجع قضايي و حل و فصل دعاوي از طريق سازش يا انتخاب وكيل
 9. پيشنهاد ايجاد تشكيلات و واحدهاي مورد نياز و شرح وظايف آن­ها به شوراي مركزي
 10. انتشار بيانيه­ها و موضع­گيري در خصوص مسائل و جريان­هاي مختلف كشور از طرف حاما
 11. پاسخگويي به كليه­ی تصميمات، اقدامات و عملكرد حاما

تبصره­ی 1- يكي از اعضاي شوراي مركزي به پيشنهاد دبيركل و تصويب شوراي مركزي به­عنوان قائم مقام دبيركل تعيين­مي­گردد تا در غياب وي وظايف او را انجام دهد.

تبصره­ی 2- دبيركل گزارش مجموعه­ی اقدامات و فعاليت­هاي حاما را در پايان هر سال شمسي جهت بررسي در اختيار كميسيون ماده­ی 10 احزاب قرار­خواهد داد.

ماده­ی 15- بازرسان

بازرسان از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي­البدل، از افرادي كه آشنا به امور بازرسي مي­باشند، تشكيل شده كه توسط مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي­شوند. بازرسان مي­توانند بدون حق رأي در جلسات شوراي مركزي شركت نمايند.

بازرسان داراي وظايف زير مي­باشند:

 1. نظارت بر عملكرد شوراي مركزي و دبیرکل
 2. نظارت بر عملکرد کمیته­ها و واحدهای اجرایی حاما
 3. بررسي كليه­ی دفاتر، اسناد و اوراق مالي حاما و ارائه­ی گزارش آن­ها به مجمع عمومي
 4. رسيدگي به گزارش­هاي واصله درخصوص تخلفات اعضا و ارائه­ی گزارش آن به شوراي مركزي
 5. بررسي صحت روند امور در راستاي انطباق با مرام­نامه و اساس­نامه­ی حاما
 6. ارائه­ی گزارش بازرسي، اعم از روند حسن انجام كار يا تخلفات احتمالي اركان به مجمع عمومي
 7. بررسي گزارش سالانه­ی شوراي مركزي (مالي و غير مالي)

تبصره­ی 1- اعضاي شوراي مركزي و خويشاوندان سببي و نسبي درجه­ی یک - از هر طبقه­ی آنان- نمي­توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب­گردند.

تبصره­ی 2- بازرسان نمي­توانند در هيچ­يك از اركان ديگر تشكل مسئوليت داشته­باشند.

تبصره­ی 3- كليه­ی اسناد و مدارك حاما اعم از مالي و غيرمالي در صورت درخواست بازرسان بدون قيد و شرط بايد به­وسيله شوراي مركزي جهت بررسي در دسترس آنان قرار­گيرد.

ماده­ی 16- مسئولين شعب استاني و دفاتر شهرستانی

حزب مي­تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعاليت­ها و اقدامات خود با كسب مجوز از كميسيون، در استان­ها شعبه و در شهرستان­ها دفتر تاسيس­نمايد.

تبصره­ی 1- مسئول شعبه­ی استاني حزب به پيشنهاد شورای استانی و تائید دبير كل و تصويب شوراي مركزي انتخاب­مي­گردد.

تبصره­ی 2- مسئولين شعب استاني و دفاتر شهرستانی مي­بايست در استان محل تاسيس شعبه­ی مربوطه سكونت داشته­باشند.

ماده­ی 17- هيأت اجرايي

هيأت اجرايي متشكل از مسئولين واحدهاي اجرايي مي­باشد كه از بين اعضاي حزب توسط دبيركل انتخاب خواهند­شد و وظايف زير را به­عهده دارند:

 1. اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي مركزي و موارد ارجاعي از سوي دبيركل
 2. برنامه­ريزي و اداره­ی امور اجرايي مربوطه و گزارش نوبه­اي آن به دبيركل
 3. فراهم­آوردن زمينه­ی برگزاري مجمع عمومي پس از تصويب شوراي مركزي
 4. واحدهاي اجرايي عبارتند از: کمیته­ی تشکیلات، کمیته­ی مباحث بنیادی، کمیته­ی زنان، کمیته­ی انتخابات، کمیته­ی اقشار و اصناف، کمیته­ی شعب، کمیته­ی آموزش و پژوهش و نشر، کمیته­ی فرهنگی، کمیته­ی مالی و پشتیبانی، شورای اطلاع­رسانی و سایر واحدهای اجرایی که شورای مرکزی مصوب نماید.

فصل چهارم: نحوه­ی ارتباط دبيركل با كميسيون ماده­ی 10 احزاب

ماده­ی 18- علاوه بر ساير موارد مندرج در اين اساس­نامه، دبيركل موارد زير را به كميسيون ماده­ی 10 احزاب ارسال مي­نمايد:

 1. گزارش برگزاري مجامع عمومي و گزارش دبيركل به آن
 2. كليه­ی بيانيه­ها، اطلاعيه­ها و بولتن­ها
 3. يك نسخه از تمامي آئين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي مصوب اركان
 4. گزارش بازرسان
 5. گزارش هرگونه اجتماع يا راهپيمايي كه به موجب قانون نحوه­ی فعاليت احزاب و گروه­های سیاسی برگزار­مي­شود.
 6. گزارش اجمالي اقدامات مربوط به انتخابات و نتايج حاصله
 7. گزارش تعداد اعضاي حاما و كاهش و افزايش آن به­صورت سالانه
 8. اعلام آمار دفاتر و شعب تشكيل شده به­صورت سالانه

فصل پنجم: منابع مالي و درآمدي

ماده­ی 19- منابع مالی حاما

1. حق عضویت اعضا

2. کمک­ها و هدایای نقدی و غیر­نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

3. وجوه حاصل از فعالیت­های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساس­نامه

4. کمک­ها و یارانه­های دولتی

تبصره­ی 1- حاما هيچ­گونه اشتغال به عمليات تجاري، اعتباري و انتفاعي نخواهد­داشت.

تبصره­ی 2- دريافت هرگونه كمك مالي خارجي ممنوع مي­باشد.

تبصره­ی 3- هر­گونه استفاده­ی حاما از منابع و امکانات دولتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده­ی 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می­باشد.

ماده­ی 20- كليه­ی اسناد مالي و اوراق تعهد­آور به امضای مسئول واحد امور مالي و دبيركل و مهر حاما معتبر خواهد­بود.

ماده­ی 21- کلیه­ی درآمدها، منابع، مصارف و هزينه­هاي حاما در دفاتر قانوني ثبت و شرح و بيلان آن در پايان هر سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده­ی 10 احزاب قرار­مي­گيرد.

تبصره­ی 1- سال مالي حاما منطبق بر سال هجري شمسي بوده و همواره به پايان ماه اسفند ختم­مي­شود.

تبصره­ی 2- كليه­ی درآمدها و وجوه حاما در حساب مخصوصي بنام حاما نزد يكي از بانك­هاي رسمي كشور نگهداري­مي­شود.

فصل ششم: خاتمه­ی فعاليت

ماده­ی 22- فعالیت حاما در موارد زير خاتمه می­یابد:

 1. انحلال طبق اساس­نامه و اعلام به كميسيون ماده­ی 10 احزاب
 2. حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
 3. توقیف پروانه­ی فعالیت از سوی کمیسیون ماده­ی 10

تبصره­ی 1- بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سرگرفته­خواهد­شد.

تبصره­ی 2- در صورت توقیف پروانه­ی فعالیت، حاما اجازه­ی هیچ­گونه فعالیتی نخواهد­داشت.

ماده­ی 23- اصل بر فعاليت مستمر حاما مي­باشد، با اين وجود در صورت پيشنهاد دو سوم اعضاي شوراي مركزي و تصويب دو سوم اعضای مجمع عمومي و پس از تصويب كميسيون ماده­ی 10، حاما منحل خواهد­شد.

تبصره­ی 1- در صورت انحلال حاما، امور مربوط به تصفیه­ی اموال آن با رعایت حقوق دولت، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب، با حضور نماینده­ی كميسيون و نماینده­ی دادستان محل انجام­می­شود.

تبصره­ی 2- هر نوع فعالیت با عنوان حاما پس از انحلال، ممنوع می­باشد.

فصل هفتم: ساير مقررات

ماده­ی 24- مكاتبات رسمي حاما با امضاي دبيركل و يا قائم مقام وي و با مهر حاما انجام­مي­شود. دبيركل در حفظ سربرگ، مهر و نماد حاما داراي مسئول يت قانوني مي­باشد.

ماده­ی 25- اقداماتي كه در مرام­نامه و اساس­نامه پيش­بيني شده و نياز به كسب مجوز از مراجع قانوني ذي­ربط دارد، پس از كسب مجوز مربوطه قابل اجرا مي­باشد.

ماده­ی 26- حاما موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه­ی فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید، مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده­ی 10 برساند.

ماده­ی 27- تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

ماده­ی 28- رسانه­ها

حاما براي اشاعه­ی ارزش­هاي خود و براي برقراري ارتباط با جامعه مي­تواند پس از اخذ مجوز­های لازم، رسانه­هاي متعدد مكتوب يا مجازي داشته­باشد. اين رسانه­ها زير نظر دبيركل و هيات اجرائي قرار­دارند.

ماده­ی 29- مرام­نامه و اساس­نامه­ی حاما پس از صدور پروانه­ی فعاليت به هزينه­ی حزب در روزنامه رسمي چاپ و منتشر مي­شود.

اين اساس­نامه در هفت فصل و 29 ماده و 34 تبصره در تاريخ 25 بهمن­ماه سال 1395 به تصويب مجمع عمومی و در تاريخ 10 اردیبهشت­ماه سال 1397 به تأييد كميسيون ماده­ی 10 قانون نحوه­ی فعاليت احزاب و گروه­هاي سياسي رسيده­است.