اعضای شورای مرکزی

 

test

احمد حکیمی پور 

عضو اصلی شورای مرکزی 

دبیر کل 

 

test

زهره رحیمی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

دبیر شورا 

 

test

افشین فرهانچی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

قائم مقام دبیر کل 

 

test

رضا قاسم پور 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

اسماعیل مختاری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

سخنگو

 

test

احمد تنوری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

محمد رضا روستایی

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

شهرام آقایاری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

علی شفایی هریس 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

محمد مسیبی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

بهزاد نگهداری 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

محمد هادی جامعی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

حمید نصر پور 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

رحیم حمزه 

عضو اصلی شورای مرکزی 

رئیس دفتر سیاسی 

 

test

محمد جواد کشاورزی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

عباسعلی بهرامی وارسته 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

احد رسولی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

شمس اله افرازی زاده 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

مجید خلفی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

رئیس دفتر حقوقی 

 

test

علی خلیلی پور دارستانی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

قائم مقام دفتر سیاسی 

 

test

اسفندیار دهقان ناصر آبادی 

عضو اصلی شورای مرکزی 

 

 

test

ابوالفضل مشکینی  

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

جواد زنجیرانی 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

حمید رضا درویش پور  

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

امان الله رحیمی 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

علی دوست محمدی 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

اصغر تقی لو 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

معصومه رضائی

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

رابط شاخه جوانان 

 

test

علی مهری 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

رابط نشریه 

 

test

نبی الله معصومی 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

آرش کیانی 

عضو علی البدل  شورای مرکزی 

 

 

test

پیام فیض 

مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی

Feyz_payam@yahoo.com

 

 

اعضای هیات بازرسی 

test

حمید خاورزمینی 

عضو اصلی هیات بازرسی

 

 

test

حسین منصوری تاج

عضو اصلی هیات بازرسی 

 

 

test

جمال خضری 

عضو اصلی هیات بازرسی 

 

 

test

فرشاد همایون 

عضو علی البدل  هیات بازرسی 

 

 

test

رضا احمدی صدر 

عضو علی البدل  هیات بازرسی